PHP error [Warning]
PHP Error [Warning]
PHP Error [Warning]
Ανδρέας Γ. Λούσκος - Contact
greek english french

Contact

Ανδρέας Γ. Λούσκος
Address Δελφών 106, Αράχωβα
Βοιωτοία, 32004
 
Telephone 2267031057, 2267031540
Fax 2267031057, 2267031540
misc Για κρατήσεις και πληροφορίες τηλεφωνίστε μας ή στείλε μας μήνυμα με θέμα Κρατήσεις.

Download information as a VCard
Print

Send an Email to this Contact:
Security code: Spell Spell


Random image

Arachova (6).jpg

Who's online

We have 5 guests online

57 queries executed
1
SELECT * FROM elx_core_acl_access_lists
2 SELECT id, catid FROM elx_contact_details WHERE seotitle='andreas-louskos' AND published='1'
3 SELECT id FROM elx_menu WHERE link='index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1' AND published='1' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%'))
4 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='42'
5 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
6 DELETE FROM elx_session WHERE (time < 1547959435)
7 SELECT * FROM elx_session WHERE session_id='dcbf284459bbe623a80a6ea0955caaa5'
8 SELECT session_id FROM elx_session WHERE session_id='ee356c1b6fc838fe94b01b86e6266f7e'
9 INSERT INTO elx_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`allowed`,`guest`,`ip` ) VALUES ( '6728786d3d2c11add516c6c40090fa4d','1547960335',NULL,'29','29','1','54.83.93.85' )
10 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
11 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
12 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
13 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
14 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
15 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
16 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors' ORDER BY ordering
17 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
18 SELECT access FROM elx_menu WHERE id='42'
19 SELECT name FROM elx_core_acl_aro_groups WHERE group_id='29'
20 SELECT a.id, a.name, a.con_position FROM elx_contact_details a LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id = a.catid WHERE a.published = '1' AND cc.published = '1' AND a.access IN (29) AND cc.access IN (29) ORDER BY a.default_con DESC, a.ordering ASC
21 SELECT * FROM elx_contact_details WHERE published = '1' AND id = '1' AND access IN (29)
22 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
23 SELECT * FROM elx_menu WHERE id='42'
24 SELECT id FROM elx_components WHERE name = 'Syndicate'
25 SELECT * FROM elx_components WHERE id='17'
26 SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, m.language FROM elx_modules m, elx_modules_menu mm WHERE m.published='1' AND m.access IN (29) AND m.client_id='0' AND ((m.language IS NULL) OR (m.language LIKE '%english%')) AND mm.moduleid=m.id AND ((mm.menuid = '0') OR (mm.menuid = '42')) ORDER BY m.ordering
27 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY ordering
28 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
29 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
30 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='16'
31 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
32 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
33 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='15'
34 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
35 SELECT id, language FROM elx_menu WHERE id='42'
36 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
37 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY parent,ordering
38 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
39 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
40 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='16'
41 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
42 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
43 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='15'
44 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
45 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='othermenu' AND published='1' AND parent='0' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY ordering
46 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=20'
47 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=20'
48 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='20'
49 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=18'
50 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=18'
51 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='18'
52 SELECT COUNT(*) FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND cid IN (1)
53 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND cid IN (1) ORDER BY rand()
54 UPDATE elx_banner SET impmade = impmade + 1 WHERE bid = '1'
55 SELECT COUNT(session_id) FROM elx_session WHERE gid='29'
56 SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM elx_session WHERE userid<>'0' AND gid <> '29'
57 SELECT DISTINCT username, userid, gid FROM elx_session WHERE userid <> '0'