PHP error [Warning]
PHP Error [Warning]
PHP Error [Warning]

Το Ξενοδοχείo μας

Back to Apollon Inn
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Το Ξενοδοχείο μας το βράδυ
  Το Ξενοδοχείο μας το βράδυ
  PHP Error [Warning]
  Thursday, 22 October 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Sunday, 13 September 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Sunday, 13 September 2009
 • Apollon Inn Arachova
  Apollon Inn Arachova
  PHP Error [Warning]
  Saturday, 12 September 2009
Το Ξενοδοχείo μας - Apollon Inn
greek english french

Random image

Arachova (8).jpg

Who's online

We have 3 guests online

64 queries executed
1
SELECT * FROM elx_core_acl_access_lists
2 SELECT id FROM elx_menu WHERE link='index.php?option=com_gallery' AND published='1' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%'))
3 SELECT cid FROM elx_gallery_categories WHERE seotitle='toksenodokheimas'
4 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='39'
5 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
6 DELETE FROM elx_session WHERE (time < 1516677327)
7 SELECT * FROM elx_session WHERE session_id='dc1ed723fc4733fd98399521c4f14287'
8 SELECT session_id FROM elx_session WHERE session_id='dd1a9fc9760d3204b1ca71a6f6545892'
9 INSERT INTO elx_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`allowed`,`guest`,`ip` ) VALUES ( '02b12332ef52f490008049a1edde00ce','1516678227',NULL,'29','29','1','54.167.126.106' )
10 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
11 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
12 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
13 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
14 SELECT COUNT(*) FROM elx_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
15 UPDATE elx_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
16 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors' ORDER BY ordering
17 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
18 SELECT access FROM elx_menu WHERE id='39'
19 SELECT * FROM elx_gallery_categories WHERE cid='1' AND published='1'
20 SELECT * FROM elx_gallery_images WHERE cid='1' AND published='1' ORDER BY dateadded DESC
21 SELECT cid, title, dialect1, dialect2, dialect3, seotitle FROM elx_gallery_categories WHERE cid <> '1' AND published='1' AND pictures_count > '0' ORDER BY rand()
22 SELECT id FROM elx_components WHERE name = 'Syndicate'
23 SELECT * FROM elx_components WHERE id='17'
24 SELECT id FROM elx_components WHERE name = 'Syndicate'
25 SELECT * FROM elx_components WHERE id='17'
26 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype FROM elx_content a LEFT JOIN elx_users u ON u.id = a.created_by WHERE a.state = '1' AND a.access = '29' AND ( a.publish_up = '1979-12-19 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-01-23 05:30:27' ) AND ( a.publish_down = '2060-01-01 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-01-23 05:30:27' ) AND ((a.language IS NULL) OR (a.language LIKE '%english%')) ORDER BY a.created DESC
27 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='20'
28 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='18'
29 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='16'
30 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='15'
31 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='13'
32 SELECT b.id, b.title, b.seotitle, b.blogid, b.blogtext, s.seotitle AS seoblog FROM elx_eblog b LEFT JOIN elx_eblog_settings s ON s.blogid = b.blogid WHERE s.published = '1' AND ((b.language IS NULL) OR (b.language LIKE '%english%')) ORDER BY b.dateadded DESC
33 SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, m.language FROM elx_modules m, elx_modules_menu mm WHERE m.published='1' AND m.access IN (29) AND m.client_id='0' AND ((m.language IS NULL) OR (m.language LIKE '%english%')) AND mm.moduleid=m.id AND ((mm.menuid = '0') OR (mm.menuid = '39')) ORDER BY m.ordering
34 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY ordering
35 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
36 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
37 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='16'
38 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
39 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
40 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='15'
41 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
42 SELECT id, language FROM elx_menu WHERE id='39'
43 SELECT seotitle FROM elx_gallery_categories WHERE cid='1'
44 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY parent,ordering
45 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
46 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=16'
47 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='16'
48 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
49 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=15'
50 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='15'
51 SELECT d.seotitle AS seoitem, c.seotitle AS seocat FROM elx_contact_details d LEFT JOIN elx_categories c ON c.id=d.catid WHERE d.id='1' AND d.published='1' AND c.published='1'
52 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='othermenu' AND published='1' AND parent='0' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%english%')) ORDER BY ordering
53 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=20'
54 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=20'
55 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='20'
56 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_typed' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=18'
57 SELECT id FROM elx_menu WHERE type='content_item_link' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=view&id=18'
58 SELECT c.seotitle AS seoitem, cc.seotitle AS seocat, s.seotitle AS seosec FROM elx_content c LEFT JOIN elx_categories cc ON cc.id=c.catid LEFT JOIN elx_sections s ON s.id=c.sectionid WHERE c.id='18'
59 SELECT COUNT(*) FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND cid IN (1)
60 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND cid IN (1) ORDER BY rand()
61 UPDATE elx_banner SET impmade = impmade + 1 WHERE bid = '1'
62 SELECT COUNT(session_id) FROM elx_session WHERE gid='29'
63 SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM elx_session WHERE userid<>'0' AND gid <> '29'
64 SELECT DISTINCT username, userid, gid FROM elx_session WHERE userid <> '0'